file logo

CHỢ TẾT XƯA

Khối Thịnh Mỹ, Phường Cẩm An,

Thành phố Hội An

Thời gian hoạt động

2:00pm – 8:00pm

Liên hệ với Chúng tôi

 Phone: 0235 3754 999

Email: camanvillage@gmail.com