Posted by: admin

Mệnh giá quy đổi tiền xu là bao nhiêu?

1 xu = 10.000 đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *